przetargi...


Tczew, 27.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 22/81/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia
5 maja 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje o możliwości składania ofert na zakup używanych płytek chodnikowych o wymiarach 50 cm x 50 cm

L.P. Ilość płytek chodnikowych

Cena brutto za jedną szt.
Uwagi
1. 800 szt. cena: 5 zł.-
50 % zużycia

2. 694 szt. cena: 2,50 zł.-
75 % zużyciaUWAGA!
O kolejności osób/instytucji biorących udział w kupnie płytek chodnikowych decyduje data i godz. wpływu oferty do Zespołu.
Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kierownika gospodarczego, a odbiór płytek po udokumentowaniu wpłaty.

Oferty należy składać do dnia 13.07.2012r. do godz. 8.00
w sekretariacie /pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2012r. o godz.8.15 w pom. Nr 42 A ZSE.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy CisewskiTczew, 15.05.2012 r.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 3 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.06.2012r. do 31.12.2013r.


Nr garażu -1.
Powierzchnia -
15,79 m2
Cena minimalna
netto ¹) - 6,10 zł/m2
/ brak instalacji elektrycznej./

Nr garażu - 2
Powierzchnia -
15,84 m2
Cena minimalna
netto ¹) - 6,10 zł/m2
/ brak instalacji elektrycznej./

Nr garażu - 4
Powierzchnia -
16,39 m2
Cena minimalna
netto ¹) - 6,10 zł/m2
/ brak instalacji elektrycznej./


UWAGA!

1) Do ceny netto należy doliczyć 23 % podatek VAT,

Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.

Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 -go dnia każdego miesiąca.


Oferty należy składać do dnia 30.05.2012r. godz. 10.00 w sekretariacie /pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.
Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski
przetarg na wynajem garaży...

Tczew, 10.04.2012.r


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem 13 szt. garaży, położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17.OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem 13 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.

Nr garażu PowierzchniaCena wywoławcza netto ¹) ilość garaży

1 20,16 m2 6 zł/m2 2 szt. /brak i
14 20,16 m2 6 zł/m2


2 18,56 m2 6 zł/m2 1 szt. /brak in.elektr.

3 20,48 m2 6 zł/m2 4 szt. /brak instalacji/
5 20,48 m2 6 zł/m2
11 20,48 m2 6 zł/m2
15 20,48 m2 6 zł/m2

4 19,52 m2 6 zł/m2 3 szt. /brak instalacji/
12 19,52 m2 6 zł/m2
13 19,52 m2 6 zł/m2

6 25,60 m2 6 zł/m2 1 szt. /brak in.elektr.

9 29,42 m2 7 zł/m2 1 szt. /instal.elektr./

10 18,08 m2 7 zł/m2 1 szt. /instal.elektr./
UWAGA!
1) Do ceny netto należy doliczyć 23 % podatek VAT
Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.

• Cena wywoławcza- 6,00 zł./m2 + 23% VAT /brak instalacji elektrycznej/
• Cena wywoławcza- 7,00 zł./m2 + 23% VAT / instalacja elektryczna/

Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży.


Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 -go dnia każdego miesiąca.

Kryterium wyboru:
1. Oferta z najwyższą stawką


Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 12:00 w Budynku Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (sala nr 100, I piętro).


Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby nieobecnej a zainteresowanej wynajmem garażu, powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16
lub kom. 604431849.Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski
przetargi...


Tczew, dn. 11.10.2013Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.11.2013 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 11.10.2013
Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu sprzedającego świeże produkty, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08
z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.11.2013 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski


Tczew, 27.10.2011r.
Znak sprawy : ZSE/2/2011


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


DOTYCZY : PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU OD SZKOŁY DO INTERNATU WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, działając
w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, ze w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu wraz
z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
jako najkorzystniejszą w wyniku zastosowania w 100% kryterium ceny wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROFIT
Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew

z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 188.190,00 PLN

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po 3 listopada 2011 roku.

Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela :


L.P. Nazwa firmy Oferta cena brutto Liczba punktów
1. Prywatne PrzedsiębiorstwoUsługowo-Handlowe „KEWAR”Ropuchy 1983-130 Pelplin 248.829,00PLN 75,6 pkt
2. Zakład BudowlanyRafał Lehmannul. Starowiejska 6283-307 Kiełpino 512.290,85PLN 36,7 pkt
3. PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Handlowo-Usługowe PROFIT Wojciech Kusaul. Rejtana 183-110 Tczew 188.190.,00PLN 100,00 pkt
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.ul. Chmieleńska 1783-300 Kartuzy 734.310,00PLN 25,6pkt
5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.ul. Pomorska 26a83-200 Starogard Gdański 635.347,82PLN 29,6 pktZamawiający podaje informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia :

Nr oferty Nazwa (firma) wykonawcy Siedziba (adres) Uzasadnieniefaktyczne i prawne
1. Firma „KASZUB”Dariusz Kaszuba 83-307 Kiełpino – Lesznoul. Rzemieślnicza 3 Wykonawca został wykluczony w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4, gdyż wadium nie wpłynęło na konto Zmawiającego przed upływem terminu składania ofert.


Zamawiający informuje, że odrzucił następujące oferty :

Nr oferty Nazwa (firma) wykonawcy Siedziba (adres) Uzasadnieniefaktyczne i prawne
1. Firma „KASZUB”Dariusz Kaszuba 83-307 Kiełpino – Lesznoul. Rzemieślnicza 3 Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski

Tczew,07.10.2011r.


Dotyczy: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Numer ogłoszenia: 265073 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomicznych , ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 0 58 531 55 16, faks 0 58 531 46 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych zdefiniowanych jako przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu oraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Roboty będą polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia oraz bramy wjazdowej. 2.2 Warunki prowadzenia robót: a) Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. b) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanych do realizacji robót. c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą pełny zakres robót. d) Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania po podpisaniu umowy, przed przekazaniem terenu budowy, będzie obowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2. e) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest do oznakowanie i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektów w rejonie prowadzonych prac. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - o wartości stanowiącej nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.42.11.48-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie zł.-: dwa tysiące ). Wadium składane w pieniądzu musi wpłynąć na konto bankowe Zamawiającego Bank Spółdzielczy O/Tczew nr 08 8345 0006 0000 9582 2000 0013 przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3 gwarancjach bankowych, 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.4 Oryginalne potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8.5 Wadium podlega zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o zakresie i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie co najmniej 1 osobą z co najmniej trzyletnią praktyka na stanowisku kierownika budowy, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz posiadającą przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE Array. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa będzie mogła zostać zmieniona w następującym zakresie: 1) możliwa jest zmiana umowy w zakresie zmian personalnych kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - zmiana na stanowiskach kluczowego personelu stron nie uzasadnia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 3) możliwa jest zmiana umowy w zakresie kwoty podatku VAT - w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zes.tcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 08:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew, sekretariat, p. 21.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski

Załączniki :

SIWZ - droga wewnetrzna
Oświetlenie
Drogowe

Tczew, 11.08.2011r.

Znak sprawy : ZSE/1/2011


Dotyczy : Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLKI 2012.


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, informuje, że w związku z nie wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i podpisania umowy przez KONSORCJUM 1/Lider – Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych, 83-110 Tczew, ul. Lotnicza 42/ Partner – „ARIM” Sp. z.o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul.. Karola Miarki 33.
Zamawiający wybiera drugiego Wykonawcę z listy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego tj.
Firma „KASZUB”
Dariusz Kaszuba
83-307 Kiełpino – Leszno
ul. Rzemieślnicza 3


Z poważaniem


Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski
przetargi...


Tczew,07.10.2011r.


Dotyczy :Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie


Numer ogłoszenia: 265073 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomicznych , ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 0 58 531 55 16, faks 0 58 531 46 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych zdefiniowanych jako przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu oraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Roboty będą polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia oraz bramy wjazdowej. 2.2 Warunki prowadzenia robót: a) Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. b) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanych do realizacji robót. c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą pełny zakres robót. d) Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania po podpisaniu umowy, przed przekazaniem terenu budowy, będzie obowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2. e) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest do oznakowanie i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektów w rejonie prowadzonych prac. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - o wartości stanowiącej nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.42.11.48-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie zł.-: dwa tysiące ). Wadium składane w pieniądzu musi wpłynąć na konto bankowe Zamawiającego Bank Spółdzielczy O/Tczew nr 08 8345 0006 0000 9582 2000 0013 przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3 gwarancjach bankowych, 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.4 Oryginalne potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8.5 Wadium podlega zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o zakresie i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie co najmniej 1 osobą z co najmniej trzyletnią praktyka na stanowisku kierownika budowy, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz posiadającą przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE Array. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa będzie mogła zostać zmieniona w następującym zakresie: 1) możliwa jest zmiana umowy w zakresie zmian personalnych kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - zmiana na stanowiskach kluczowego personelu stron nie uzasadnia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 3) możliwa jest zmiana umowy w zakresie kwoty podatku VAT - w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zes.tcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 08:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew, sekretariat, p. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski

ZałącznikiTczew, 11.08.2011r.

Znak sprawy : ZSE/1/2011


Dotyczy : Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLKI 2012.Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, informuje, że w związku z nie wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i podpisania umowy przez KONSORCJUM – 1/ Lider -Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych, 83-110 Tczew, ul. Lotnicza 4
2/ Partner – „ARIM” Sp. z.o.o., 58-500 Jelenia Góra,
ul. Karola Miarki 33 Zamawiający wybiera drugiego Wykonawcę z listy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego tj.
Firma „KASZUB”
Dariusz Kaszuba
83-307 Kiełpino – Leszno
ul. Rzemieślnicza 3


Z poważaniem


Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy CisewskiTczew, 22.07.2011r.Znak sprawy : ZSE/1/2011


INFORMACJA O WYBORZE OFERTYDotyczy : Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLKI 2012.Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, działając
w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, ze w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLK2012.
w Tczewie , jako najkorzystniejszą w wyniku zastosowania w 100% kryterium ceny wybrano ofertę: KONSORCJUM
1/Lider – Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych, 83-110 Tczew, ul. Lotnicza 4
2/ Partner – „ARIM” Sp. z.o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul.. Karola Miarki 33
z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 1.280.673,15 PLN

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po 22 lipca 2011 roku.

Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela :L.P. Nazwa firmy Oferta cena brutto Liczba punktów
1. Firma „KASZUB”Dariusz Kaszuba83-307 Kiełpino – Lesznoul. Rzemieślnicza 3 1.291.500,00 PLN 99 pkt
2. KONSORCJUM1/Lider – Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych, 83-110 Tczew, ul. Lotnicza 42/ Partner – „ARIM” Sp. z.o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul.. Karola Miarki 33 1.280.673,15 PLN 100 pkt
Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski

123456 7 
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.