zamwienia publiczne...

Zespół Szkół Ekonomicznych
83-110 Tczew; ul. Gdańska 17
tel./fax. (058) 531-55-15; 531-46-24
NIP 593 000 26 45; REGON 191887070


ZSE/1/2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw trybie przetargu nieograniczonego p.n.:„Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie
o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Dyrektor Szkoły

Zatwierdzam: mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dnia 18 listopada 2013 roku

SIWZ - internat platforma, podjazd łazienki

PRZETARG-MATERIALY-BRANZ

SPIS TREŚCI STRONA

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE …………………………………………………...…… 3
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ………………………………………………………… 4
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA ………………………………………. 5
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ……………………………………………..... 5
5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
……………………………………………………………………………………… 6
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW …………………………………. 7
7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ………….. 7
8. WADIUM ……………………………………………………………………………………… 7
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ …………………………………………………………….. 8
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ……………………………………….… 8
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT ………………………… 9
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY …………………………...……………………… 10
13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT …………………………………….. 10
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ……………………………………………………………………… 11
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO …… 11
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ………………………………….. 11
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY …………………………… 11
18. ZAŁĄCZNIKI ………………………………………………………………………………… 12
1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
1.2 Przedmiotem postępowania jest „Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
Jeśli zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym również ewentualna zmiana terminu składania ofert) uzasadnia konieczność zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych, celem zapewnienia pełnej zgodności SIWZ z ogłoszeniem o zamówieniu,
a następnie przedłuży termin składnia ofert w celu zapewnienia dodatkowego czasu Wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca.
1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z póź.zmn. ).
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
g) Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień
1.6 Dane Zamawiającego:
Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
NIP: 593 000 26 45
REGON: 191887070
Adres do korespondencji: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (58) 531-46-24
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: czochor@zse.tcz.pl
Znak Postępowania: ZSE/1/2013
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem uwzględniając godziny pracy Zamawiającego (pon. – piąt. od 7:00 do 1500).
1.7 Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
c) strona internetowa Zamawiającego – www.zse.tcz.pl
d) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych zdefiniowanych jako „Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Roboty będą polegały na wykonaniu, podjazdu, pochylni, przystosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2.2 Warunki prowadzenia robót:
a) Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
b) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanych do realizacji robót (zalecenie).
c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą pełny zakres robót.
d) Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania po podpisaniu umowy, przed przekazaniem terenu budowy, będzie obowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2.
e) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest do oznakowanie i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektów w rejonie prowadzonych prac.
2.3 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości, rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (w tym roboty, materiały, urządzenia) na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru robót.
2.4 Kod zamówienia wg CPV
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31682100-1 Skrzynki elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - o wartości stanowiącej nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego.
UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym, Zamawiający informuje, że przedmiar robót udostępniony wraz z dokumentacją należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowi on część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie może być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. Zaleca się więc, zatem dokonanie przez Wykonawcę przystępującego do Postępowania wizji na terenie przyszłej budowy oraz wykonanie wszelkich obmiarów umożliwiających w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką budowlaną przygotowanie oferty w oparciu o dokumentację projektową.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych (w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 PZP).
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (w przypadku określonym w art. 34 ust. 4 i 5).

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1 Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia - do 31 marca 2014 r.
3.2 Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
4.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24 b ust.3 Ustawy.
4.3 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, jeżeli wykaże że:
4.3.1 Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie pochylni na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych oraz podnośnika platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych
o wartości brutto nie mniej niż 80 tys. zł.- każda.
4.3.2 Dysponuje co najmniej:
- 1 osobą z co najmniej trzyletnią praktyką na stanowisku kierownika budowy lub robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy
i kierowników robót posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Uwaga!
1) Przez wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności należy rozumieć okres czynnie przepracowany na stanowisku kierownika robót (kierownika budowy) w danej specjalności przy realizacji robót budowlanych (co najmniej 3 lata).
Nie sumuje się doświadczenia zawodowego wykonywania określonych samodzielnych funkcji technicznych (doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanym w danej specjalności) pełnionej w tym samym okresie. Zatem, jeżeli osoba na ww. stanowisko pełniłaby jednocześnie
w tym samym czasie kilka samodzielnych funkcji technicznych przy różnych zamówieniach, uznaniu podlega tylko jedna z pełnionych funkcji, co oznacza, że jeżeli, np. osoba na stanowisko kierownika budowy w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. pełniła:
- w realizacji zamówienia X funkcję kierownika robót , oraz
- w realizacji zamówienia Y funkcję kierownika robót
to dla potrzeb oceny spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający do stażu zawodowego uzna pół roku doświadczenia, a nie cały rok.
Zamawiający określając wymogi osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r.,
nr 63, poz. 394).
4.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do ich udostępnienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.4 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 oraz 4.3 SIWZ na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. 5 niniejszej SIWZ.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy, sporządzone według wzoru (załącznik nr 1A).
5.1.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania obejmujący co najmniej dwie najważniejsze roboty budowlane określone w pkt 4.3.1 , sporządzony według wzoru (załącznik nr 1C).
5.1.3 Dowody dot. najważniejszych robót, określające, czy najważniejsze roboty budowlane wykazane w załączniku nr 1C zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
5.1.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru (załącznik nr 1D).
5.1.5 Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru (załącznik
nr 1B).
5.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku wykonawców będących osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (treść niniejszego oświadczenia zawarto w załączniku nr 1B).
5.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.2.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem . Zadanie 2 pkt 5.2.3. stosuje się odpowiednio.
5.3 Wykonawca wyznacza listę podmiotów ( wg zał. 1F) SIWZ należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt5 Ustawy, albo informację o tym, nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer
i w godzinach wskazanych w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu i fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.
7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Ewa Czochór tel. 58/531-55-16, kom. 608431949 fax 58/531-46-24 , e-mail: czochor@zse.tcz.pl
8. WADIUM
8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.834 zł (słownie zł.-: dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery).
Wadium składane w pieniądzu musi wpłynąć na konto bankowe Zamawiającego Bank Spółdzielczy O/Tczew
Nr 08 8345 0006 0000 9582 2000 0013 przed upływem terminu składania ofert.
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1 pieniądzu,
8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
8.2.3 gwarancjach bankowych,
8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.4 Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu o treści „Wadium –przetarg ZSE/ 1/2013”
w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż gotówka – oryginał dokumentu (wniesienia wadium) należy dołączyć do oferty.
8.5 Wadium podlega zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ.
10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
10.3 Dokumenty składane wraz z ofertą należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.
10.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia tłumaczeń na język polski. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione oraz opatrzone datami ich dokonania w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
10.5 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
10.5.1 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy (Załącznik nr 1E).
10.5.2 Załączniki w postaci oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie 5.1 i 5.2 SIWZ.
10.5.3 Oświadczenie - znajdujące się w treści załącznika nr 1, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
10.5.4 Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie - znajdujące się w treści załącznika nr 1, dotyczące istotnych postanowień umowy.
10.5.5 Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie - znajdujące się w załączniku nr 1B, dotyczące braku podstaw do wykluczenia.
10.5.6 Potwierdzenie wniesienia wadium.
10.5.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10.5.8 Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty,
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis
z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy.
10.5.9 W przypadku gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
10.5.10 Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w zakresie dotyczącym pełnomocnictw / umocowania / upoważnienia do reprezentowania firmy, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy będącego osobą fizyczną o odpowiednio uzupełnienie / wyjaśnienie pełnomocnictwa / umocowania / upoważnienia do reprezentowania firmy.

10.6 Dokumenty określone w punkcie 5.1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia składają łącznie, natomiast określone w pkt 5.2 odrębnie
w odniesieniu do każdego z członków.
10.7 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryteria oceny ofert, która spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszej SIWZ.
10.8 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom należy ją wskazać w ofercie.
10.9 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca może zastrzec jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10.10 Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 11.2 SIWZ „Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
– nie otwierać przed dniem 05.12.2013r., do godz. 8.00. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.12 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.10 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
11.1 Termin składania ofert upływa 05.12.2013r., o godz. 7.50. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE woj. pomorskie, kod 83-110, ulica GDAŃSKA 17 w SEKRETARIACIE, pokój 21.
11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12 .2013r. o godz. 8.00. w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17, w pomieszczeniu Nr 114, I piętro .
11.4 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w pkt 2 niniejszej SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i na tej podstawie obliczy cenę oferty, którą zamieści w formularzu oferty (załącznik nr 1).
12.2 W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zadania (m. in. koszty rozbiórki, wywozu, utylizacji, w tym również koszty robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych).
12.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty
w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
12.4 Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie za prace będące przedmiotem zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
12.5 Zamawiający wymaga określenia w ofercie niezmiennego wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy.
12.6 Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 Kodeksu cywilnego.
12.7 W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.
12.8 Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący VAT (brutto).
12.9 Cena oferowana, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac za wykonanie przedmiotu zamówienia.
12.10 Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
12.11 Cena ofertowa, z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia winna wynikać z sumy wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia,
a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny
CENA 100 %
Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:
w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
CENA (C)
Cn
C = x 100 x 100%
Cb
C - ilość punktów za cenę oferty badanej
Cn - najniższa cena z zaoferowanych
Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz Ustawy, która uzyska największą ilość punktów.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
14.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w art. 94 Ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
14.4 Jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający podpisze umowę pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem, umowy regulującej współpracę Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ponosić przed Zamawiającym solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.
14.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca będący indywidualnym przedsiębiorcą (osoba fizyczna) zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
14.6 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
15.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
16.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje odwołanie na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VI Ustawy.
16.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
17.2 Zabezpieczenie musi zostać wniesione przez wybranego Wykonawcę przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy i w tym samym czasie dowód wniesienia zabezpieczenia należy przedłożyć w miejscu składania ofert.
17.3 Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Tczew nr 08 8345 0006 0000 9582 2000 0013
z tytułem przelewu "zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZSE/1/2013". Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone zostały
w istotnych postanowieniach umowy.
17.4 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie innej niż pieniądz musi gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia.
18. ZAŁĄCZNIKI SIWZ
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 1A: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
Załącznik nr 1B: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 1C: Wykaz wykonanych robót.
Załącznik nr 1D: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 1E: Formularz cenowy.
Załącznik nr 1F: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 3: Istotne Postanowienia Umowy.
Załącznik: Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i przedmiary robót.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA………………….....................................
(Pieczątka firmowa Wykonawcy) ………………………………………….
(Miejscowość, data)


Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Adaptację budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.


Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Adaptację budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN
słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości …...........……%.
1. Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 31.03.2014 r. zgodnie z podpisaną umową,
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz wbudowane udzielamy gwarancji
i rękojmi za wady zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;
3) zamawiającemu przysługuje też rękojmia za wady zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ,
4) akceptujemy warunki płatności;
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
7) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) …...........................................................
b) …...........................................................
c) …...........................................................

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na …………………….. stronach
Do oferty dołączono następujące dokumenty:
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Nazwa i adres WYKONAWCY :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.........................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: ................................................................................................
numer faksu: ....................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................


............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.
(miejscowość)
......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki


ZAŁĄCZNIK NR 1A


................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Adaptację budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Podpisano

........................... , dn. ........................ r .
(miejscowość) ................................................................
(osoba uprawniona)


ZAŁĄCZNIK NR 1B


...............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Adaptację budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Podpisano

........................... , dn. ........................ r .
(miejscowość)

................................................................
(osoba uprawniona)ZAŁĄCZNIK NR 1C...............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Wykaz wykonanych robót

Zestawienie najważniejszych robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania obejmujący co najmniej dwie najważniejsze roboty budowlane określone w pkt 4.3.1, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu pochylni na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych
oraz podnośnika platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Lp.
Zamawiający:
nazwa i adres

Rodzaj wykonanej roboty budowlanej

Wartość wykonanej roboty (brutto)
Termin wykonaniaUwaga!
Do wykazu należy załączyć Dowody potwierdzające, że roboty budowlane wykazane
w tabeli zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Podpisano

........................... , dn. ........................ r .
(miejscowość) ................................................................
(osoba uprawniona)
ZAŁĄCZNIK NR 1D

...............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zestawienie sporządza się podając informacje o osobach:
- 1 osoba z co najmniej trzyletnią praktyką na stanowisku kierownika budowy, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , zgodnie z obowiązującymi przepisami

L.p.
Imię
i nazwisko
Informacja na temat kwalifikacji zawodowych - wskazanie posiadanych uprawnień zawodowych
Zakres i okres doświadczenia/ lata doświadczenia 1) przy kierowaniu robotami danej specjalności podczas realizacji zamówienia 2)
Informacja o podstawie dysponowania osobami
1.dysponuję/
będę dysponował 3)
2.dysponuję/
będę dysponował 3)
3.dysponuję/
będę dysponował 3)
4.dysponuję/
będę dysponował 3)
5.
dysponuję/
będę dysponował 3)

Niniejszym oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia o których mowa w pkt 4.3.2 SIWZ
Uwaga!
1) Przez wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności należy rozumieć okres czynnie przepracowany na stanowisku kierownika robót (kierownika budowy) w danej specjalności przy realizacji robót budowlanych (co najmniej 3 lata).
Nie sumuje się doświadczenia zawodowego wykonywania określonych samodzielnych funkcji technicznych (doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanym w danej specjalności) pełnionej w tym samym okresie. Zatem, jeżeli osoba na ww. stanowisko pełniłaby jednocześnie
w tym samym czasie kilka samodzielnych funkcji technicznych przy różnych zamówieniach, uznaniu podlega tylko jedna z pełnionych funkcji, co oznacza, że jeżeli, np. osoba na stanowisko kierownika budowy w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. pełniła:
- w realizacji zamówienia X funkcję kierownika robót , oraz
- w realizacji zamówienia Y funkcję kierownika robót
to dla potrzeb oceny spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający do stażu zawodowego uzna pół roku doświadczenia, a nie cały rok.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r.,
nr 63, poz. 394).
2) zamówienie nie musi być zamówieniem publicznym
3) niepotrzebne skreślić

Podpisano

........................... , dn. ........................ r .
(miejscowość) ................................................................
(osoba uprawniona)
ZAŁĄCZNIK NR 1E - FORMULARZ CENOWY………………….....................................
(Pieczątka firmowa Wykonawcy) ………………………………………….
(Miejscowość, data)„Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.L.P.


Rodzaj robót budowlanych


Wartość robót


Kwota netto
(bez VAT)
zł.-
Podatek
VAT 8%
zł.-
Kwota brutto
( 3+4 )
zł.-
1
2
3
4
5
1.
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podjazdu2.
Roboty budowlane polegające na wykonaniu pochylni3.
przystosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych4.
Wykonanie oświetlenia5.
Wykonanie robót wod.-kan.

RAZEM:


Wartość brutto słownie: ________________________________________________________Podpisano

........................... , dn. ........................ r .
(miejscowość)
................................................................
(osoba uprawniona)ZAŁĄCZNIK NR 1F
...............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Adaptację budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Oświadczam/y, że * :


O nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

O należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).

Do tej grupy kapitałowej należą następujące podmioty :

1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
Podpisano

........................... , dn. ........................ r.
(miejscowość)


................................................................
(osoba uprawniona)*zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 2Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp
Zadanie
Koszt realizacji
z VAT
Termin rozpoczęcia poszczególnych składników przedsięwzięcia (miesiąc, rok)
Termin zakończenia poszczególnych składników przedsięwzięcia (miesiąc, rok)


1. Ogółem
1.
3.
4.
5.
6.
7.

Razem :


 
 
 

Uwaga ! - Załącznik stanowi wzór, który będzie podlegać sporządzeniu przez Wykonawcę i przedłożeniu do akceptacji Zamawiającemu po podpisaniu umowy, przed przekazaniem terenu budowy.


Załącznik nr 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
na wykonanie „Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

zawarta w dniu _______________ 2013 roku, pomiędzy:
Zespołem Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew, reprezentowanym przez:
_____________________________________________________________________________
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
1. __________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (ZSE/1/2013), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).


§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zdefiniowane jako „Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
2. Zakres i sposób wykonania robót określają: Oferta Wykonawcy, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”), dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej „specyfikacjami technicznymi”) stanowiące integralną część umowy oraz zasady wiedzy technicznej.

§ 2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacjach technicznych.
4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
5. Koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca.

§ 3
Przedmiotowy zakres robót musi zostać wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 marca 2014 roku.

§ 4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe, niezmienne i ostateczne wynagrodzenie określone w wybranej w przetargu ofercie, w wysokości ……………….......……………. PLN brutto (słownie złotych: ……………………. PLN ), niezależne od wykonanych dodatkowych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót dodatkowych i innych świadczeń.

§ 5
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
2. Strony nie przewidują płatności częściowych.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
4. Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury końcowej płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego.
5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
6. W fakturze Wykonawca winien powołać się na numer niniejszej umowy nadany przez Zamawiającego.
7. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.

§ 6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbiorów robót, o których mowa w § 13 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektową, obmiary i specyfikacje techniczne w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy,
2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznych,
3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami specyfikacji technicznych,
4) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
5) informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych,
6) informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

§ 7
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 8
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których obowiązków należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 9
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: p. ___________________ (tel. ________________).
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 10
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ______________ (tel. ___________ )
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni kalendarzowych – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy następny dzień przerwy,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający odliczy kwotę kary od płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Odliczenie (potrącenie) przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 12
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty: ____________________.
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub niemożliwości realizacji określonych robót przez podwykonawcę będzie traktowane jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 13
1. Odbiory robót dokonywane będą w następujących terminach:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – niezwłocznie,
2) odbiór ostateczny – w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia zakończenia robót,
3) odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady - na wniosek wykonawcy przed upływem terminu ważności rękojmi za wady.
2. Z czynności odbioru ostatecznego oraz odbioru przed upływem terminu rękojmi za wady będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami robót, w tym koszty przygotowania wymaganych dokumentów.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od daty odbioru ostatecznego.
2. Zakres i rodzaj uprawnień wynikających z tytułu udzielonej rękojmi określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę _____________ PLN (słownie złotych: ___________________________________ zł) .
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ________________________.
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako zapewnienie zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady,
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 16
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca pomimo wezwań nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
3) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
4) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
3) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia rozwiązania umowy spowodowanego odstąpieniem od niej, przez jedną ze stron, zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie późn
zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 11.10.2013
Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu sprzedającego świeże produkty, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08
z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.11.2013 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 11.10.2013Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.11.2013 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

Ogłoszenie...

Tczew, dn. 05.08.2013r.OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie, w terminie do dnia 27.08.2013.r
Szatnie w cenie najmu.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 608431949.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 05.08.2013r.

OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 27.08.2013.r
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 608431949.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski


zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 10.08.2012OGŁOSZENIEZespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2012/2013 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe.

Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2

Opłata za wynajem sali wynosi:

 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 28.08.2012.r

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 608431949.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski


Tczew, dn. 10.08.2012
OGŁOSZENIEZespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2012/2013 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne.
Opłata za wynajem sali wynosi:

 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 28.08.2012.r

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 608431949.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy CisewskiTczew, dn. 10.08.2012


Ogłoszenie


Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza
St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17a Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów zimnych.


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.


Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ul. Gdańskiej w terminie do dnia 28.08.2012.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 10.08.2012


Ogłoszenie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba przy ulicy Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.08.2012 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 10.08.2012
Ogłoszenie
Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba przy ulicy Gdańskiej 17a w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.08.2012 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewskimgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 10.08.2012

Ogłoszenie
Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba przy ulicy Gdańskiej 17a w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.08.2012 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

12345 6 7
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.