INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY CZERWIEC 2020...

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinni poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, który poinformuje członków zespołu nadzorującego w danej sali. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego nie będzie możliwości pozostawienia tych przedmiotów w szatni.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.


9. Losowania stolika dokonuje w obecności zdającego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego egzamin w danej sali.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

12. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia powinny w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

13. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.


14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

16. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
• wychodzi do toalety
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

17. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

19. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zdający
są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze słownika.

20. Należy pamiętać o następujących obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
• zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
• obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
• niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
• konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

21. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Zdający muszą pamiętać, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

23. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który niezwłocznie przerywa egzamin tego zdającego, zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu. Następnie informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej

UWAGA MATURZYŚCI! ...

Informacja dotycząca zakrywania ust i nosa na egzaminie maturalnym.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
Sytuacja wyjątkowa, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa (maseczką lub przyłbicą), powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.Zapraszamy do Nas...Technik Ekonomista to najstarszy zawód w naszej szkole, uczniowie tego zawodu zawsze zdobywają wyróżnienia w konkursach z zakresu ekonomii. Zawód ten łączy nasze tradycje wywodzące się z Państwowego Gimnazjum Handlowego ze współczesnym Zespołem Szkół Ekonomicznych.

Pamiątka ze strychu...


"Uczennica klasy I GG Matylda Szutowicz zwyciężyła w konkursie "Pamiątka ze strychu". Konkurs został zorganizowany przez Fabrykę sztuk w Tczewie. Gratulujemy!"
1 2 3456789101112131415161718
1920212223242526272829303132333435
3637383940414243444546474849505152
5354555657585960616263646566676869
7071727374757677787980818283848586
87888990919293949596979899100101102103
104105106107108109110111112113114115116117118119120
121122123124125126127128129130131132133134135136137
138139140141142143144145146147148149150151152153154
155156157158159160161162163164165166167168169170171
172173174175
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.