RekrutacjaW roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy gimnazjalistów do klas pierwszych następujących typów zawodów:

Technikum: Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych, czyli zdobyciem tytułu:
 • technika ekonomisty,
 • technika handlowca,
 • technika hotelarstwa,
 • technika organizacji reklamy,
 • technika żywienia i usług gastronomicznych,


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące realizowane w takim samym zakresie i w takiej samej liczbie godzin jak w liceum profilowanym i liceum ogólnokształcącym. Jednocześnie prowadzi się ukierunkowane przedmioty zawodowe. Technikum daje więc uczniowi solidne wykształcenie zawodowe oraz otwiera drogę do podjęcia studiów.

Terminy składania dokumentów:
14 maja – 20 czerwca 2018 r.Terminy rekrutacji szczegółowo:

22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. (do godz. 15:00) - dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

06.07.2018 r. godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Od 06.07.2018 r. od godz. 12:00
do 11.07.2018 r. do godz.15:00
- Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

12.07.2018 r. o godz. 12:00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


Uczniowie przyjęci do Technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych objęci zostaną obowiązkowymi badaniami lekarskimi przez lekarza medycyny pracy.

Wymagane dokumenty:


 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dwie fotografie,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, w późniejszym terminie oryginał ),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, w późniejszym terminie oryginał),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.


Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący - 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry - 14 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.

Dodatkowe informacje i rekrutacja on-line na stronie (https://tczew.edu.com.pl/kandydat)
Rekrutacja powiat


©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.