Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013....

Informacje o projekcie

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie w projekcie Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy.
2. Cele projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie stażu w brytyjskich placówkach zarządzanych zgodnie z europejskimi standardami.
Doskonalenie posługiwania się językiem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i słownictwa zawodowego.
Kształtowanie postaw otwartości na inne kultury i tolerancji, kształtowanie mobilności uczestników i nawyku ciągłego podwyższania kwalifikacji.
3. Termin realizacji projektu: listopad 2013 – październik 2014 r.
4. W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 uczniów/uczennic z klasy III, kształcących się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych oraz 20 uczniów/uczennic z klas II, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, z zachowaniem równości płci.
5. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
6. Termin praktyk zawodowych: kl. III g – maj 2014 r., klasy II ha i II hb – sierpień 2014 r.

2 Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie/uczennice ZSE w Tczewie kształcący się w zawodach wymienionych w §1 p.4.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa poprzez pisemne zgłoszenie do koordynatora projektu.
3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zse.tcz.pl oraz u koordynatora projektu.

Cały regulamin znajduje się poniżej

Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowe horyzonty
Ogłoszenie o rekrutacji do projektu...


Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczynamy nabór zainteresowanych uczniów klas II hotelarskich do projektu Leonardo da Vinci, Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy. Chęć udziału w projekcie prosimy zgłosić do p. J.Furmanik do 17 stycznia 2014
W ramach projektu 20 uczniów klasy II ha i hb w sierpniu 2014 roku odbędzie 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii. W naborze uczestników będą brane pod uwagę oceny na I półrocze r.sz. 2013/14.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące elementy:
- opinia wychowawcy klasy: postępy w nauce, frekwencja, zachowanie, zaangażowanie (0-10 pkt) - przydziela wychowawca klasy.

Ilość punktów przyznawana za poszczególne przedmioty odpowiada ocenie z danego przedmiotu, tzn. za ocenę dopuszczającą przyznaje się 2 punkty, za dostateczną 3 punkty, itd. To kryterium jest zastosowane do wszystkich przedmiotów:
- ocena z języka angielskiego (2-6)
- oceny z przedmiotów zawodowych (2-6)

Ponadto, w pierwszych dniach lutego (dokładny termin będzie podany później – na stronie internetowej szkoły) odbędzie się test z języka angielskiego, którego wynik będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana 10 lutego 2014 roku.
Zachęcamy uczniów do zgłaszania swoich kandydatur!!!

Jolanta Furmanik, koordynator projektu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu...


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu
Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczynamy nabór zainteresowanych uczniów klasy III TG do projektu Leonardo da Vinci, Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy. Chęć udziału w projekcie prosimy zgłosić do p. J.Furmanik do 30 września 2013.
W ramach projektu 16 uczniów klasy III TG w maju 2014 roku odbędzie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii. Na początku października Komisja Rekrutacyjna ogłosi wyniki naboru (list główna i rezerwowa). W naborze uczestników będą brane pod uwagę końcowe oceny z II klasy, r.sz. 2012/13.
Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące elementy:
- opinia wychowawcy klasy: postępy w nauce, frekwencja, zachowanie, zaangażowanie (0-10 pkt) - przydziela wychowawca klasy.
Ilość punktów przyznawana za poszczególne przedmioty odpowiada ocenie z danego przedmiotu, tzn. za ocenę dopuszczającą przyznaje się 2 punkty, za dostateczną 3 punkty, itd. To kryterium jest zastosowane do wszystkich przedmiotów z zastrzeżeniem, że z praktyki zawodowej należy mieć ocenę przynajmniej dobrą.
- ocena z języka angielskiego (2-6) -
- oceny z przedmiotów zawodowych (2-6)
- ocena z praktyki zawodowej (4-6)
Zachęcamy uczniów do zgłaszania swoich kandydatur!!!Jolanta Furmanik, koordynator projektu


{9ada44140455b8192cb11e5c6193bdcf}
Projekty EFS...


  • Droga ku przyszłości,
  • Komputer jako droga zwiększająca szansę na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych,
  • Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć.
  • Twoja decyzja, twoja przyszłość.

1 2 
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.