bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. 2. Nabór, o którym mowa w ust 1 przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego. 3. Zatrudnienie na stanowiska, o którym mowa w ust.1 następuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony z zastrzeżeniem § 1 ust. 4. 4. W przypadku osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 5. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniana na stanowiskach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. 6. Niniejszy Regulamin nie obejmuje: 1) stanowisk pomocniczych i obsługi; 2) pracowników przeniesionych w ramach awansu wewnętrznego na wyższe stanowisko, po spełnieniu wymagań art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych; 3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności;); 4) pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym przeniesionych do pracy w innej, tej samej lub innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przyjmującej. Rozdział II Warunki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym § 2. 1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w szkole na stanowisku urzędniczym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 4) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6) cieszy się nieposzlakowana opinią. 2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba , która : 1) spełnia wymagania określone w § 2 ust. 1, pkt 1-6 oraz dodatkowo: 2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku; 3) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Rozdział III Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze § 3. 1 . Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor szkoły: 1) w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego – z własnej inicjatywy; 2) w przypadku stanowiska urzędniczego – na wniosek Kierownika Działu. 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, pkt 2, powinien być przekazany co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Kierownik Działu zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji Dyrektora szkoły projekt opisu stanowiska urzędniczego objętego procedurą naboru. . 4. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. W przypadku stanowisk kierowniczych opisu dokonuje Dyrektor szkoły. 6. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko; 2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują; 3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia; 4) określenie odpowiedzialności,; 5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy; 6) analizę kosztów zatrudnienia pracownika. 7. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. Rozdział IV Powołanie Komisji Rekrutacyjnej § 4. 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić: 1) Dyrektor lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora; 2) Kierownik gospodarczy; 3) Kierownik Działu wnioskujący o zatrudnienie; 4) Kierownik ds. kadr; 5) inne osoby wskazane przez Dyrektora szkoły. 3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 6. Obsługę techniczną Komisji Rekrutacyjnej zapewnia sekretarz szkoły. Rozdział V Etapy naboru § 5. 1. Etapami naboru są: 1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko; 2) Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych; 3) Wstępna selekcja kandydatów- analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych; 4) Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne; 5) Selekcja końcowa: a ) rozmowa kwalifikacyjna, 6) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru; 7) Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę; 8) Ogłoszenie wyników naboru. Rozdział VI Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko § 6. 1 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym ,w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej organu prowadzącego zwanym dalej „BIP” oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 . 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności: 1) nazwę i adres szkoły; 2) określenie stanowiska urzędniczego; 3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; 4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 1. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie . 2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Rozdział VII Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych § 7. 1. Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku. 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 1) list motywacyjny; 2) życiorys – curriculum vitae; 3) oryginał kwestionariusza osobowego; 4) kserokopie świadectw pracy; 5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku; 8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej. 4. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem. Rozdział VII Procedura naboru § 8. 1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadzane jest w dwóch etapach. 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych i ocenia spełnienie warunków formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze celem ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania, 3. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze , w rozumieniu kodeksu cywilnego i umieszcza się w BIP. 4. Wzór listy stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 5. Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z: 1) oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych; 2) rozmowy kwalifikacyjnej. § 9. 1. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych 1) oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi za każdy niżej wymieniony obszar punkty w skali 1 – 3 ; a) posiadane wykształcenie, b) dodatkowe kwalifikacje: kursy specjalistyczne, uprawnienia i egzaminy państwowe, znajomość języka obcego, c) doświadczenie zawodowe; d) autorska propozycja organizacji pracy na stanowisku. 2. Formularz oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. § 10. Rozmowa kwalifikacyjna 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 2. Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi punkty za każdy niżej wymieniony obszar w skali 1 – 3: 1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków; 2) posiadanie wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko; 3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata; 4) cele zawodowe kandydata. 3. Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 6. § 11. 1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów z oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Formularz zestawienia punktowego stanowi załącznik Nr 7 do Regulaminu. 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie. Rozdział VIII Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze § 12. 1. Z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji sporządza protokół. 2. Protokół zawiera: 1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów; 2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne; 3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 4) uzasadnienie danego wyboru; 5) skład Komisji prowadzącej nabór. 4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 5. Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor szkoły. Rozdział IX Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego § 13. 1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w szkole oraz przez opublikowanie w BIP przez co najmniej 3 miesiące. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 1) nazwę i adres jednostki; 2) określenie stanowiska urzędniczego; 3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na to stanowisko.. 3. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu. 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Rozdział X Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi § 14. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych. 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. 4. Przesłanie osobom uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym i nie przyjętym podziękowań i informacji o wynikach naboru. ……………………………… / podpis dyrektora / Załącznik Nr 1 do Regulaminu ……………….. dnia ......................... ..................................................... (nazwa komórki organizacyjnej) WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko: ..................................... w Dziale .................................................................................................................. Vacat powstał w przypadku: ................................................................................ ................................................................................................................................. Proponowany termin zatrudnienia: ........................................................................ Proponowany sposób zatrudnienia: ........................................................................ a) zatrudnienie w drodze konkursu na stanowiska kierownicze i pozostałe stanowiska urzędnicze b) rekrutacja wewnętrzna W przypadku tworzenia nowego stanowiska załączam uzasadnienie wniosku wraz z wyliczeniem kosztów zatrudnienia nowego pracownika: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................. / podpis i pieczęć Kierownika Działu/ Załącznik Nr 2 do Regulaminu FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy ................................................................................................................................ 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): 1) biuro .................................................................................................................. 2) samodzielne stanowisko .................................................................................... 3. Symbol komórki organizacyjnej: ......................................................................... 4. Miejsce w strukturze organizacyjnej: ................................................................. ...................................................................................................................................... B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) ...................................................................................................................................... 2. Wymagany profil (specjalność) ...................................................................................................................................... 3. Obligatoryjne uprawnienia ...................................................................................................................................... 4. Doświadczenia zawodowe: 1) doświadczenia zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2) doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 5. Umiejętności zawodowe ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 1. Zadania główne ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Zadania pomocnicze ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3. Zadania okresowe ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 4. Zakłócenia działalności ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 5. Zakres ogólnych obowiązków ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 6. Szczególne prawa i obowiązki ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Opis stanowiska sporządził: ............................................. / imię i nazwisko/ ............................................. / podpis i pieczątka / …………., dnia......................... Załącznik Nr 3 do Regulaminu DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE, UL. GDAŃSKA 17 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ...................................................................................................................................... /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wymagania niezbędne: 1) ............................................................................................................................ 2) ............................................................................................................................ 3) ............................................................................................................................ 2. Wymagania dodatkowe: 1) ............................................................................................................................ 2) ............................................................................................................................ 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) ............................................................................................................................ 2) ............................................................................................................................ 4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny; 2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 3) oryginał kwestionariusza osobowego; 4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; 6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe; 7) oświadczenie o niekaralności; 8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu; 9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114). Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia ......,. godz. ............ na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 , 83-110 Tczew w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w …….” Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie w dniu .......... o godz. ............. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.zse.tcz.pl/bip Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58/5315516 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zse.tcz.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 w terminie do dnia ........................... Załącznik Nr 4 do Regulaminu LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE ...................................................................................................................................... (nazwa stanowiska pracy) Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. ................................ ...................................... 2. ................................ ...................................... 3. ................................ ...................................... 4. ................................ ...................................... 5. ................................ ...................................... Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu ................ o godz. ............... ........................................................... (data i podpis osoby upoważnionej) Załącznik Nr 5 do Regulaminu OCENA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW p………………………………….. Kryteria oceny członek Komisji p……….. członek Komisji p……… członek Komisji p……… członek Komisji p…….. Ilość punktów Ilość punktów posiadane wykształcenie dodatkowe kwalifikacje doświadczenie zawodowe autorskie propozycje Razem: Załącznik Nr 6 do Regulaminu OCENA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ p………………………………….. Kryteria oceny członek Komisji p……….. członek Komisji p……… członek Komisji p……… członek Komisji Ilość punktów Ilość punktów predyspozycje i umiejętności wiedza obowiązki i zadania w poprzednim zatrudnieniu cele zawodowe Razem: Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZESTAWIENIE PUNKTOWE L.p Imię i nazwisko kandydata Ilość punktów Łącznie za ocen merytoryczną dokumentów za rozmowę kwalifikacyjną 1. 2 3. 4. 5. Załącznik Nr 8 do Regulaminu PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE ................................................................................................................. (nazwa stanowiska pracy) 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało ……. 2. Komisja w składzie: 1) ..................................................... 2) ..................................................... 3) ..................................................... 4) ..................................................... 3. Po przeprowadzenie naboru wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów. Lp. Imię i nazwisko Adres Ocena merytoryczna dokumentów Wynik rozmowy Razem 4. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie): ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić jakie): ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... 6. Uzasadnienie wyboru: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 7. Załączniki do protokołu: 1) kopia ogłoszenia o naborze, 2) kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów, 3) wyniki: a) oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych; b) rozmowy kwalifikacyjnej. Protokół sporządził: Podpisy członków Komisji: ......................................................... ………………………………. (data, imię i nazwisko) ……………………………… Załącznik Nr 9 do Regulaminu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Szkół EKONOMICZNYCH W TCZEWIE na stanowisko ......................................................................... (nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i ...................................................................................... (imię i nazwisko) zamieszkały/a .............................................................................................................. (miejsce zamieszkania) Uzasadnienie dokonanego wyboru: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ........................................................ /data, podpis osoby upoważnionej/


Opublikował: Ewa Czochór
Publikacja dnia: 16.05.2016
Podpisał: Ewa Czochór
Dokument z dnia: 16.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 016