bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW w Zespole Szkół Ekonomicznych i ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17. / nazwa szkoły / Podstawa prawna 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2000r., nr98, poz. 1071). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46), Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków 1) W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez: a) dyrektora, b) wicedyrektora. 2) Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 14.00.do 15.00 i w czwartki w godz. 13.00 do 14.00 Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 3) Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi. 4) Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr1 do niniejszej procedury. 5) Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków. 6) Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych. 7) Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy. 8) Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: a) liczba porządkowa, b) data wpływu skargi/wniosku, c) data rejestrowania skargi/wniosku, d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek, e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek, f) termin załatwienia skargi/wniosku, g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku, h) data załatwienia, i) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy. 9) Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły. Rozdział II Kwalifikowanie skarg i wniosków 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor. 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków. 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły. 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły. 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania. 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego. Rozdział III Rozpatrywanie skarg i wniosków 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację: a) oryginał skargi/wniosku, b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego, c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem, e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga. 4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać: a) oznaczenie organu, od którego pochodzi, b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku, c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę. 5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły. Rozdział IV Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki. 2. Skargę/wniosek rozpatruje się: a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny, b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające, c) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, 3. Do siedmiu dni należy a) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu, b) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości, c) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów, d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia, e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku, f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy. Załączniki: 1) protokół przyjęcia skargi ustnej, 2) protokół przyjęcia skargi ustnej z potwierdzeniem 3) notatka służbowa 4) imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie / załącznik 1/ PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI USTNEJ w ………………………nr …… w ……………………………….., w dniu………………… ………………………………………………………………………………………………...... ( Nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika przyjmującego skargę ) ………………………………………………………………………………………………….. ( Nazwisko i imię oraz adres osoby wnoszącej skargę ) Wyszczególnienie zarzutów, podanie argumentów, przytoczenie faktów, wskazanie źródeł mających potwierdzić zarzuty: Zarzut Argumenty, fakty, data Źródła informacji (świadek, dokument) …………………………....... ............................................... ……………………………... …………………………....... ............................................... ……………………………... …………………………....... ............................................... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... Wykaz dokumentów (kopii) załączonych do skargi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………… ( podpis osoby wnoszącej skargę ) ( podpis pracownika przyjmującego skargę ) / załącznik 2/ PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI USTNEJ W dniu…………………….Pan/Pani………………………………………………………… zam. ………………………………………………………………………………………….. Tel. ………………………………………………………………………………………….. Złożył(a) skargę dotyczącą………………………………………………………………….............................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Do skargi załączono następujące dokumenty: ………………………………. ( podpis wnoszącego skargę ) ………………………………………………………………………………….. ( podpis przyjmującego skargę, jeżeli zażąda tego wnoszący ) / Załącznik 3/ NOTATKA SŁUŻBOWA Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez……………………………………………………………………………… ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe ) W sprawie skargi nr…………………………………………………………………………… Złożonej przez…………………………………………………………………………………. ( imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę ) a dotyczącej: ( wskazać zarzuty ) 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności: 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono: ( podać stan faktyczny i odniesienia do stanu prawnego z podstawą prawną ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. W czasie badania sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wobec powyższego należy: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………… ( podpis, stanowisko służbowe ) / załącznik 4/ Imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków


Opublikował: Ewa Czochór
Publikacja dnia: 16.05.2016
Podpisał: Ewa Czochór
Dokument z dnia: 16.05.2016
Dokument oglądany razy: 850