bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządzenie Dyrektora z dnia 21 czerwca 2010 r. I. Postanowienia ogólne.

§ 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania ZSE im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, zwanego dalej szkołą. § 2

Szkoła działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 7 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96, z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z późn. zm.), 4) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 5) statutu nadanego Uchwałą nr …….. Rady Powiatu w Tczewie z dnia…… § 3 1. Szkoła jest placówką publiczną organizacyjną Powiatu tczewskiego działającą w formie jednostki budżetowej. 2. Nadzór nad szkołą sprawuję organ prowadzący działając poprzez swoje organy, tj. radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Tczewie. 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. II. Struktura organizacyjna. § 4 1. W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne: a) technikum w zawodzie technik ekonomista, b) technikum w zawodzie technik handlowiec, c) technikum w zawodzie technik hotelarstwa, d) technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, e) technikum w zawodzie technik kucharz. Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną: nowocześnie wyposażonymi pracowniami (m.in. komputerową, gastronomiczną, maszynopisania, techniki biurowej, obsługi konsumenta i hotelarstwa), dobrze zorganizowaną biblioteką szkolną, przestronną salą gimnastyczną z siłownią, internatem ze stołówką i pokojami hotelowymi. Stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej sprzyja optymalnym warunkom do realizacji programów nauczania, rekreacji i rozwijania zainteresowań młodzieży. § 5 1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, wychowawców internatu, pracowników administracji i pracowników obsługi. 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania. Każdą klasę powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tej klasie, zwanemu „wychowawcą”. § 6 1. Organami w Zespole Szkół Ekonomicznych są: a. Dyrekcja b. Rada Pedagogiczna c. Rada Rodziców – reprezentowana przez Prezydium Rady Rodziców, Komisję Rewizyjną oraz Przedstawicieli Rad Oddziałowych d. Samorząd Uczniowski w części wybierany przez ogół uczniów, a w części złożony ze wszystkich 3-osobowych uczniowskich samorządów klasowych. 2. Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący. 1. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności: a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny, c) sprawuje opiekę nad uczniami, d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji, stanowiących e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 2. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom niebędących nauczycielami, c) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników administracji i pracowników obsługi, d) powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych w szkole i internacie. 3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony regulamin. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy, b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji, c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy w szkole, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego szkoły c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację wszystkich rodziców. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł. 5. Samorząd Uczniowski stanowi samorządną reprezentację wszystkich uczniów. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. Samorząd Uczniowski może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów wymienionych w ustawie O systemie oświaty. § 7 1. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych kieruje jego działalnością bezpośrednio oraz przy pomocy: 1. Wicedyrektora ds. dydaktycznych 2. Wicedyrektora ds. pedagogicznych 3. Kierownika szkolenia praktycznego 4. Kierownika internatu którzy odpowiadają przed Dyrektorem za wykonanie powierzonych zadań. 2. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor ds. dydaktycznych, a jeśli to niemożliwe wicedyrektor ds. pedagogicznych, bądź w dalszej kolejności wyznaczony przez Dyrektora inny pracownik, najlepiej pełniący funkcję kierowniczą. 3. Do obowiązków wicedyrektora ds. dydaktycznych w szczególności należy: a) Współdziałanie z nauczycielami i ich organizacjami w zakresie pełnej realizacji zadań Zespołu. b) Współudział w przygotowaniu organizacji roku szkolnego, w tym konstrukcja planu lekcji, przydziału godzin dydaktycznych dla nauczycieli , przygotowanie regulaminów, planów pracy i obowiązków dla nauczycieli, organizacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów. c) Przygotowanie terminarza egzaminu maturalnego oraz organizacja jego przeprowadzenia. d) Przygotowanie terminarza egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz organizacja jego przeprowadzenia. e) Kontrolowanie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych poprzez hospitowanie zajęć i analiza prawidłowości prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji nauczania. f) Rozliczanie przeprowadzonych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i zastępstw. g) Rozliczanie godzin pracy nauczycieli w czasie matury i egzaminu zawodowego. h) Przygotowanie sesji Rady Pedagogicznej. i) Współudział w konstruowaniu Arkusza Organizacyjnego Zespołu na poszczególne lata szkolne. j) Współpraca z Radą Rodziców, przewodniczącymi Zespołów Przedmiotowych. k) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. l) Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Zespołu zleconych przez dyrektora. m) Prowadzenie tajnej kancelarii pism zastrzeżonych. n) Kierowanie całością spraw Zespołu pod nieobecność dyrektora oraz wicedyrektora. 4. Do obowiązków wicedyrektora szkoły ds. pedagogicznych w szczególności należy: a) Współdziałanie z nauczycielami i ich organizacjami w zakresie pełnej realizacji zadań Zespołu. b) Kontrolowanie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych poprzez hospitowanie zajęć i analiza prawidłowości prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji nauczania. c) Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie dokumentacji – „księga zastępstw”. d) Współdziałanie z organizacjami uczniowskimi funkcjonującymi na terenie Zespołu oraz nadzór nad ich działalnością. e) Przygotowanie sesji Rady Pedagogicznej. f) Przygotowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego i innych wymaganych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zespołu. g) Nadzór nad realizacją Planu Pracy Szkoły i Kalendarzem Imprez. h) Współpraca w przygotowaniu dokumentacji związanej z awansem nauczycieli Zespołu. i) Przeprowadzenie rekrutacji. j) Nadzór nad przyznawaniem stypendiów uczniowskich. k) Współpraca z Radą Rodziców, przewodniczącymi Zespołów Przedmiotowych. l) Współpraca z nauczycielami zespołu w zakresie przeprowadzonych konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz innych imprez szkolnych. m) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. n) Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Zespołu zleconych przez dyrektora. o) Kierowanie całością spraw Zespołu pod nieobecność dyrektora. 5. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 1. Załatwianie spraw związanych z organizacją i kontrolą zajęć praktycznych na terenie szkoły i u pracodawców oraz praktyk zawodowych wszystkich typów szkół powołanych w Zespole poprzez między innymi: a/ opracowanie i wdrażanie odpowiedniej dokumentacji: - zawieranie umów między szkołą a zakładem pracy, - ustalenie terminów i wykazu miejsc odbywania przez uczniów praktyk i zajęć praktycznych, - terminarzu kontroli praktyk przez kierownika szkolenia praktycznego, b/ określanie form i sposobów zaliczania przez uczniów praktyk zawodowych / egzaminów na terenie zakładów pracy lub szkoły /. 2. W odniesieniu do uczniów odbywających zajęcia praktyczne na podstawie umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą: a/ nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawcę jednolitych zasad oddziaływania wychowawczego na uczniów oraz nad właściwą realizacją programu zajęć praktycznych, b/ kontrola i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej, c/ informowanie kierownika zakładu pracy oraz dyrektora szkoły o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach dydaktyczno-wychowawczych. 3. Współorganizowanie i nadzorowanie przebiegu zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów w stołówce internackiej: a/ współudział w przydziale czynności i obowiązków dla nauczycieli zawodu oraz planu zajęć dla poszczególnych grup uczniów, b/ ścisła współpraca z nauczycielami zajęć praktycznych i kierownikami: stołówki i internatu, głównie w zakresie realizowania programu zajęć praktycznych i organizowania pracy w kuchni i obsługi konsumentów, c/ hospitowanie pracy nauczycieli zajęć praktycznych ,udzielanie im fachowego instruktażu, pomocy i poradnictwa. 4. Prowadzenie zajęć lekcyjnych w wymiarze obowiązkowego tygodniowego pensum. 5. Udział w komisjach egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiedzialny jest za prawidłową realizację praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. W tym zakresie blisko współpracuje z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną oraz kierownictwem i osobami organizującymi praktykę w terenie. Posiada obowiązek składania sprawozdań z realizacji szkolenia praktycznego naszych uczniów ( 1 – 2 x w roku szkolnym ). 6. Kierownik internatu w szczególności: a. współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie wychowania młodzieży, b. odpowiada za całokształt spraw wychowawczych, administracyjno-gospodarczych i finansowych w internacie, a w szczególności ponosi odpowiedzialność:  za stworzenie młodzieży odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,  za utrzymanie odpowiedniego porządku higienicznego i sanitarnego,  za prawidłową konserwację, wykorzystanie i zabezpieczenie sprzętu w internacie,  za prawidłową pracę stołówki,  za prawidłową pracę personelu obsługowego. § 8 1. W celu realizacji zadań ekonomiczno-administracyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych, tworzy się: a. stanowisko głównego księgowego i podległy mu zespół pracowników księgowości, b. sekretarza szkoły, któremu powierza się prowadzenie sekretariatu, c. kierownika gospodarczego i podległy mu zespół pracowników obsługi, d. specjalisty ds. kadrowych, któremu powierza się prowadzenie spraw osobowych szkoły i internatu, e. szefa kuchni i podległy mu zespół pracowników kuchni oraz magazynier. 2. Główny księgowy przy pomocy podległych mu pracowników księgowości w szczególności: a. organizuje oraz doskonali księgowość i sprawozdawczość finansową, b. sporządza projekt budżetu szkoły, c. realizuje zgodnie z odrębnymi przepisami budżet szkoły oraz prowadzi ewidencję kosztów i wydatków, d. nadzoruje prawidłowe wykonanie funduszu płac, e. prowadzi ewidencję finansowo-księgową, f. przestrzega zasady systemu finansowego oraz ogólne przepisy w zakresie gospodarki finansowej, g. wykonuje kontrolę wstępną i bieżącą w zakresie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów powodujących skutki finansowe, h. organizuje i nadzoruje inwentaryzację oraz rozliczenia osób majątkowo odpowiedzialnych, i. akceptuje przeszeregowanie pracowników w ramach posiadanego funduszu płac, j. opracowuje analizy ekonomiczno-finansowe dostarczenie dyrekcji bieżącej informacji o realizacji planu kosztów, k. sporządza wymaganą przepisami sprawozdawczość, l. przechowuje dokumentację finansową szkoły, ł. współpracuje z bankiem i władzami w sprawach finansowych, m. realizuje inne zadania zlecane przez Dyrektora. 3. Do obowiązków sekretarza szkoły należy: 1. Przestrzeganie ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a szczególnie zgodności „Klasyfikacją rzeczowego wykazu akt i spraw”. 2. Współpraca z Radą Pedagogiczną. 3. Zamawianie, ewidencjonowanie i rozliczanie świadectw szkolnych. 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych szkoły oraz Systemu Informacji Oświatowej. 5. Załatwianie spraw związanych z przyjęciem młodzieży do klas I. 6. Załatwianie spraw będących w kompetencji sekretariatu: a) prowadzenie dziennika korespondencji, b) kompletowanie i przechowywanie w sekretariacie akt uczniowskich, c) redagowanie i przepisywanie pism wychodzących, d) przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek pocztowych oraz innych pism przychodzących, e) rozdzielanie i doręczanie przesyłek oraz innych pism (po akceptacji dyrektora) odpowiednim komórkom organizacyjnym lub pracownikom Zespołu, f) rejestrowanie i znakowanie spraw wychodzących, g) wysyłanie pism. 7. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 8. Archiwizowanie akt oraz prowadzenie archiwum szkolnego. 9. Prowadzenie ewidencji uczniów podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony. 10. Prowadzenie rozmów telefonicznych z interesantami i wykonywanie połączeń do odpowiednich komórek. 11. Wykonywanie innych czynności logicznie wynikających ze stanowiska sekretarza szkoły i zleconych przez przełożonych. 4. Do zadań kierownika gospodarczego należy: 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie wychowania młodzieży 2. Współdziałanie z kierownikiem internatu i stołówki w sprawach gospodarczych i zaopatrzeniowych. 3. Sporządzanie dokumentów związanych z procedurą zamówień publicznych (inne niż spożywcze). 4. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomości szkoły i internatu: a) prowadzenie remontów i konserwacji budynków własnych oraz nadzór nad konserwacją pozostałych urządzeń i nieruchomości, b) dokonywanie przeglądów oraz opracowywanie harmonogramów remontów i konserwacji, c) przygotowywanie dokumentacji do rozliczeń z dokonanych remontów i konserwacji oraz innych kosztów administracyjnych, d) planowanie i realizacja wydatków dotyczących wyposażenia pomieszczeń biurowych i gospodarczych, e) zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe i sprzęt techniczny oraz prowadzenie całokształtu prac związanych z zaopatrzeniem materiały biurowe, f) zabezpieczenie i ochrona obiektów oraz pozostałych składników majątku przed ogniem, kradzieżą i włamaniem, g) prowadzenie innych spraw gospodarczych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach, h) prowadzenie spraw związanych z transportem (rejestracja karty pracy, remonty i naprawy pojazdu, kontrola zużycia paliwa i ogumienia), i) nadzór nad pracownikami obsługi w zakresie przydziału czynności i dyscypliny pracy, zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnowanie, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, j) wnioskowanie w sprawach premiowania. 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem pomieszczeń w szkole i internacie. Kierownik gospodarczy jest odpowiedzialny za całokształt spraw gospodarczych występujących w Zespole a w szczególności za: odpowiednie zabezpieczenie bazy szkolnej przed zniszczeniem, kradzieżą i ogniem, utrzymanie budynków i obiektów w należytym stanie higienicznym i sanitarnym, prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń, prawidłową prace pracowników usługi, prawidłowe zabezpieczenie przed niszczeniem i kradzieżą sprzętu szkolnego funkcjonowanie wszystkich urządzeń w Zespole z zabezpieczeniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 5. Do zadań specjalista ds. kadrowych należy: 1) Prowadzenie teczek akt osobowych oraz ewidencji i statystyki osobowej. 2) Przyjmowanie, rejestrowanie oraz przekazywanie do działu księgowości zwolnień lekarskich pracowników szkoły. 3) Prowadzenie ewidencji obecności pracowników pracy, kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania zwolnień z powodu czasowej niezdolności do pracy. 4) Sporządzanie w porozumieniu z zainteresowanymi pracownikami, projektu planu urlopów wypoczynkowych, a następnie czuwanie nad wykonaniem zatwierdzonego planu. 5) Załatwianie formalności związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracowników. 6) Wydawanie pracownikom pedagogicznym legitymacji służbowych. 7) Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi. 8) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących kadr oraz Systemu Informacji Oświatowej. 9) Prowadzenie rejestru awansów zawodowych nauczycieli. 10) Wykonywanie innych czynności logicznie wynikających ze stanowiska referenta działu kadr i zleconych przez przełożonych. 6. Szef kuchni jest odpowiedzialny za odpowiednie zorganizowanie wyżywienia młodzieży, a w szczególności: 1) Organizowanie pracy podległemu sobie personelowi. 2) Planowanie posiłków. 3) Współpraca z nauczycielami praktycznej nauki zawodu w zakresie podziału pracy w kuchni. 4) Kształtowanie właściwej atmosfery w kuchni, w celu stwarzania uczniom podczas zajęć praktycznych, dobrych warunków dla realizacji ich programu nauczania. 5) Ustalanie przy współudziale nauczycieli praktycznej nauki zawodu jadłospisów dziennych i tygodniowych według obowiązujących norm racjonalnego żywienia oraz kosztu jednego osobodnia. 6) W przypadku nieobecności nauczyciela praktycznej nauki zawodu organizowanie dla uczniów zajęć praktycznych w celu zdobycia przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w nauczanym zawodzie. 7) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych dotyczących zakupu artykułów spożywczych. 8) Prowadzenie ewidencji inwentarza i wyposażenia kuchni i stołówki. 9) Sporządzanie protokołów odpisu zniszczonego sprzętu. 10) Kontrolowanie i rozliczanie pracowników pomocy kuchennej z pobranych artykułów żywnościowych do produkcji oraz wydanego posiłku. 11) Materialna odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenie stołówki. 12) Odpowiedzialność za legalizację wag i odważników. 13) Gromadzenie przy współudziale pracowników pomocy kuchennej zapasów zimowych na wyżywienie. 14) Informowanie kierownika internatu o wszelkich nieprawidłowościach o stanie i zabezpieczeniu magazynu. 15) Sporządzanie dziennych raportów żywienia. 16) Czuwanie nad należytym stanem higienicznym i sanitarnym stołówki. 17) Odpowiednie zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą. 18) Wykonywanie innych czynności logicznie wynikających ze stanowiska szefa kuchni i zleconych przez przełożonych. § 9 1. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych podpisuje: a. zarządzenia, b. pisma adresowe do instytucji pozaszkolnych, c. świadectwa szkolne, duplikaty i odpisy świadectw, d. umowy o pracę, świadectwa pracy i opinie o pracy, e. oceny pracy nauczycieli, f. wniosek o mianowanie nauczycieli, g. wnioski o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli, h. projekt planu finansowego i zatwierdzone plany finansowe szkoły, i. czeki i inne dokumenty bankowe, j. raporty i sprawozdania finansowe, k. zamówienia na zakup materiałów i usług, l. delegacje i skierowania, 2. Do wydawania zaświadczeń szkolnych i ich podpisywania upoważniony jest sekretarz szkoły. § 10 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa zatwierdzony przez organ prowadzący plan organizacyjny opracowany przez Dyrektora. § 11 1. Zespół posiada pieczęć urzędową – wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład zawierającą nazwę: Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. 2. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. III. Postanowienia końcowe § 12 Integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego Szkoły jest schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. § 13 Zmiany postanowień Regulaminu wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora. §14 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Tczew, dnia 21.06.2010 r.


Opublikował: Ewa Czochór
Publikacja dnia: 27.09.2013
Podpisał: Ewa Czochór
Dokument z dnia: 27.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 856