Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze...

Nr ogłoszenia: 1/2019

Nazwa i adres jednostki Zespół Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
w Tczewie
ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba
w Tczewie
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
5) niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
6) nieposzlakowana opinia,
7) posiadane kwalifikacji w zakresie spełniającym jeden z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
8) co najmniej 5 lat stażu pracy.


Wymagania dodatkowe:

1) co najmniej 5 lat stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
2) doświadczenie zawodowe w księgowości w administracji rządowej lub samorządowej,
3) znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
6) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, płacowych, sprawozdawczych i bankowych,
7) dobra znajomość obsługi komputera,
8) komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
9) dobra organizacja czasu pracy,
10) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych – ocena dodatkowa,
11) umiejętność redagowania pism.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów
wykonywanych zadań sprawozdawczości,
2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.
3) opracowanie corocznego planu rzeczowo – finansowego,
4) prowadzenie pełnej kontroli i ewidencji środków pieniężnych,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności ZSE dla potrzeb własnych, GUS, ZUS i Urzędu Skarbowego,
6) księgowanie analityczne dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującym planem kont,
7) sprawdzanie księgowań kartotek syntetycznych z analitycznymi,
8) czuwanie nad terminową realizacją wszystkich płatności,
9) w razie nieprzestrzegania terminów płatności przez kontrahentów, wystawianie wezwań do zapłaty oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności,
10) kontrola nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem list płac,
11) odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników,
12) prowadzenie programu płatnika ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami,
13) prowadzenie wewnętrznej kontroli, zarządzanie inwentaryzacjami czuwanie nad prawidłowym jej przebiegiem,
14) naliczenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sporządzanie planu, terminowe przekazywanie na rachunek ZFŚS naliczonych odpisów oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń z pracownikami.
III. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych,
2) forma zatrudnienia: umowa o pracę,
3) wymiar czasu pracy: pełen etat,
4) praca przy komputerze z wykorzystaniem monitora ekranowego pow. 4 godz.
5) brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych


IV. Wymagane dokumenty:
1) podanie wraz z uzasadnieniem ubiegania się na ww. stanowisko,
2) CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz inne dokumenty potwierdzające wykonywane obowiązki,
6) oświadczenia:
a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) określające posiadane obywatelstwo,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
e) o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
f) o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
g) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
załączone do ogłoszenia lub do pobrania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie przy ul. Gdańskiej (pok. Nr 40.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.
w sekretariacie szkoły /pok. nr 21/ przy ulicy Gdańskiej 17 na parterze w godz. 7.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty. Na kopercie należy zamieścić adnotację jak poniżej. Decyduje data wpływu dokumentów do ZSE w Tczewie, a nie data stempla pocztowego. Dokumenty należy kierować na adres
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Gdańska 17
83-110 Tczew
z adnotacją: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
w ZSE w Tczewie (Nr oferty:1/2019)”
Oferty pracy muszą zawierać wszystkie wymienione w ogłoszeniu dokumenty. Brak jakiegokolwiek dokumentu powoduje, iż oferta pracy nie jest brana pod uwagę w toku postępowania o naborze.

Nabór na to stanowisko przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
1) etap pierwszy – otwarcie kopert i ustalenie listy kandydatów spełniających
wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowi informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o naborze.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej
3 miesięcy.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji
o wynikach naboru. W tym czasie kandydaci mogą odbierać swoje dokumenty w biurze kadr na parterze (pok. 40), mieszczącym się w budynku ZSE w Tczewie przy ulicy Gdańskiej 17. Po upływie tego okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Administratorem danych kandydatów do pracy na ww. stanowisko jest dyrektor Szkoły
z siedzibą przy ulicy Gdańskiej 17, 83-110 Tczew.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Jerzy CisewskiTczew, 29 listopada 2019 r.


Tczew, dnia...................................... r.

..............................................
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
a) posiadam obywatelstwo ............................................................................................,
b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
c) nie byłem/-łam skazany/-na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie byłem/-łam skazany/-na prawomocnie skazany/-na za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) nie byłem/-łam karany/-na karą zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
f) posiadam nieposzlakowaną opinię.

.......................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1)
w celu realizacji procedury naboru na stanowisko …………………………………………………………


………………………………….
(data, czytelny podpis)
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, dalej zwany ZSE, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Tczewie
przy ul. Gdańskiej 17.
b) w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZSE należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Kamilą Wiśniewską: e-mail: inspektor@zse.tcz.pl
c) cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
. w związku ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych w procedurze naboru na wolne stanowisko
urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w ZSE;
• zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
• wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem pracy w szkole, w tym także prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych oraz wykonywania obowiązków wynikających
z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji, w tym także zapewnienia bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz budynku ZSE (monitoring wizyjny). W związku
z realizacją ww. zadań Pani/Pana dane osobowe są także przetwarzane w celu obsługi informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych;
na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika
lub pracodawcy;
• art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na jednostce publicznej w dziedzinie: prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przepisami: Kodeksu Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy
o systemie informacji oświatowej, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisach prawa podatkowego i księgowych oraz regulacjach wewnętrznych (m.in. Statut, regulaminy, zarządzenia Dyrektora);
• art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z poręczaniem przez Panią/Pana pożyczki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub w związku
z przynależnością do Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Tczewie.
W związku z zatrudnieniem przetwarzane są również szczególne kategorie danych osobowych,
tj. dane dotyczące Pani/Pana zdrowia ze względu na potrzebę wykonywania ciążących
na Dyrektorze obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, tj. m.in. w zakresie dokumentacji zwolnień i orzeczeń lekarskich, dokumentacji bhp itp., jak również wynikającej
z zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
d) odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Dyrektora – pracownicy ZSE i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
Do określonych - zwykle przepisami prawa, danych osobowych będą miały również dostęp: Poradnia Medycyny Pracy, organy kontrolne i nadzorcze, audytowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, zewnętrzny usługodawca BHP, Narodowy Fundusz Zdrowia, Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa - w razie przystąpienia do niej, Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – w przypadku korzystania ze świadczeń, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja. Do Pani/Pana danych służbowych mogą mieć dostęp: podmioty szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne, dostawcy, dystrybutorzy, wykonawcy usług
i usługodawcy w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia usługi, podmioty organizujące wyjazdy służbowe lub niezbędne do wykonania usługi przejazdowej lub hotelowej w ramach zadań służbowych, inne podmioty, które na podstawie umowy powierzenia mogą stać się realizatorami świadczeń przyznanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wnioskujący
o udostępnienie informacji publicznej, media - w sytuacji uczestniczenia przez Panią/Pana
w spotkaniu lub wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez ZSE lub Dyrektora. Dane
w postaci wizerunku, imienia i nazwiska oraz stanowiska mogą być również upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach szkoły w mediach społecznościowych, mogą być także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia lub w oparciu o umowę powierzenia. Pani/Pana dane
są również udostępniane innym pracownikom ZSE bądź stronom umów zawieranych przez ZSE (udostępnieniu podlegają wyłącznie dane służbowe w celu komunikacji). Dostęp do Pani/Pana danych (pierwsza litera imienia i nazwisko) umieszczonych na stronie internetowej mają również osoby, które są użytkownikami strony www.zse.tcz.pl Do określonych prawem danych osobowych mogą mieć również uprawnieni przedstawiciele Związków Zawodowych działający przy ZSE.
e) okres przechowywania danych:
• będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia oraz dla celów archiwalnych przez okres 50 lat, licząc od dnia ustania zatrudnienia. Jednakże w przypadku stosunków pracy nawiązanych po dniu 31 grudnia 1998 roku a przed dniem 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania Pani/Pana dokumentacji ulegnie skróceniu do lat 10, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony do ZUS. Odnośnie stosunków pracy nawiązanych począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania Pani/Pana dokumentacji pracowniczej będzie wynosił 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub ustał;
• w zakresie wyrażonej zgody – do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody;
• w zakresie wypełniania obowiązków prawnych w związku z zatrudnianiem pracowników - przez okresy wskazane w ww. przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
w tym także związanych z archiwizacją;
f) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe,
a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów, na które zgoda została wyrażona;
g) przysługujące Pani/Panu prawa: w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wyrażoną zgodę w stosownym oświadczeniu na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie wycofać bądź zwrócić się z wnioskiem o usunięcie lub przeniesienie tych danych;
h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przyjmuję do wiadomości powyższa informację


………………………………………………
(data, czytelny podpis)zamówienia publiczne...


Tczew, 22.11.2019.r


OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 2 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.


L.P. Nr garażu Powierzchnia Cena wywoławcza
netto ¹) Ilość garaży
1. 2 15,80 m2 8,13 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
2. 12 16,48 m2 8,13 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej /.
UWAGA!
1) Do ceny netto należy doliczyć 23 % podatku VAT

Cenę garaży ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży za 2018r. z inflacją.
Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.

Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 -go dnia każdego miesiąca.

Oferty należy składać do dnia 06.12.2019r. do godz. 9.00 w sekretariacie
/pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
mgr Jerzy CisewskiTczew, dn. 22.11.2019

OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny, od 09.12.2019r. do 30 maja 2020r., o powierzchni 8,85 m2 wyposażonego w instalację elektryczną 220 V, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Pomieszczenie posiada doprowadzoną wodę wraz z założoną umywalką i pojedynczą baterią oraz grzejnik c.o. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku szkoły.
Cena: – 30 zł/m2 + VAT w skali miesiąca za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Pomieszczenie przeznaczone jest na sklepik uczniowski, /produkty spożywcze zgodnie
z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/
Przed złożeniem oferty proszę o wizję w celu zapoznania się pomieszczeniem.
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.12.2019, do godz. 8:00
w sekretariacie pok. nr 21 Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Gdańskiej 17
w Tczewie.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr tel. kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 12.07.2019 r.


Ogłoszenie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2019/2020 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów gorących i przekąsek /wytyczne zgodnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/ z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automaty w wysokości: 130 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 100zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 8.00.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 6632

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 01.08.2019

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny, od 02.09.2019r. do 30 czerwca 2020r., o powierzchni 8,85 m2 wyposażonego w instalację elektryczną 220 V, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Pomieszczenie posiada doprowadzoną wodę wraz z założoną umywalką i pojedynczą baterią oraz grzejnik c.o. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku szkoły.

Cena: – 30 zł/m2 + VAT w skali miesiąca za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wg obowiązujących przepisów.
Opłata za energię elektryczną wg wskazań podlicznika.
Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Pomieszczenie przeznaczone jest na sklepik uczniowski, /wytyczne zgodnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/

Przed złożeniem oferty proszę o wizję w celu zapoznania się pomieszczeniem.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.08.2019, do godz. 8:00
w sekretariacie pok. nr 21 Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Gdańskiej 17
w Tczewie.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr tel. kom. 663208090.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 12.07.2019 r.


OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2019/2020 od poniedziałku do piątku do godz. 20.30. na wynajem sali gimnastycznej
z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą
NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą
Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 70 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.
Szatnie w cenie najmu.

Oferty należy składać w sekretariacie / nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.
Dyrektor
Zespoł Szkół Ekonomicznych
Im. ks. Janusza St.Pasierba
mgr Jerzy CisewskiTczew, dn. 12.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2019/2020 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, od poniedziałku do piątku do godz. 20.30 zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą
Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania
z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 35 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 50 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie / nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 663208090. Dyrektor
Zespoł Szkół Ekonomicznych
Im. ks. Janusza St.Pasierba
mgr Jerzy Cisewski

 1 234567
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.