Ochrona danych w ZSE

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba, dalej zwany ZSE, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Tczewie przy ulicy Gdańskiej 17, 83-110 Tczew. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ZSE można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@zse.tcz.pl. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) w celu realizacji przez ZSE obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie przepisów: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a także w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia). Określone kategorie danych osobowych mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, tj. w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane kontaktowe przetwarzane są w celu ułatwienia komunikacji związanej z wykonywaniem ww. zadań. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo ograniczenia przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie lub żądać usunięcia oraz przeniesienia tych danych.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ZSE dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Akty prawne – Ochrona danych osobowych oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie ZSE.
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.