ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP /zsetczew/skrytkaESP
   AKTUALNOŚCI
UWAGA! EGZAMIN MATURALNY W „NOWEJ” FORMULE

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2015/2016 – 2018/2019 składa deklarację zał. 1a do dyrektora szkoły macierzystej
do dnia 7 lutego 2020 r.

Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2015/2016 – 2018/2019 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE składa deklarację zał. 1a+2 do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zdający przedkłada do 7 lutego 2020 r. wraz z deklaracją maturalną.

Opłata za egzamin maturalny
I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
2. w latach ubiegłych (2005–2019) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

II. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

III. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

IV. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

V. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020 r.

UWAGA! EGZAMIN MATURALNY W „STAREJ” FORMULE

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych.
Absolwenci ww. typów, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 ( po raz ostatni w 2020 r.) składa deklarację zał. 1d do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 7 lutego 2020 r.
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zdający przedkłada do 7 lutego 2020 r. wraz z deklaracją maturalną.

Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE ( po raz ostatni w 2020 r.) składa deklarację zał. 1d+2 do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zdający przedkłada do 31 grudnia 2019 r. wraz z deklaracją maturalną.

Deklaracje i wymagane załączniki można pobrać na stronie internetowej OKE w Gdańsku. www.oke.gda.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Opłata za egzamin maturalny
I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
2. w latach ubiegłych (2005–2019) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

II. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

III. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

IV. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

V. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020 r.

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2020

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2020

CZĘŚĆ PISEMNA
10 stycznia 2020 piątek
Kwalifikacja A.35 i T.06 godz. 10.00 sala 100 internat ZSE
Kwalifikacja A.36 godz. 12.00 sala 100 internat ZSE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
9 STYCZNIA 2020 czwartek
Kwalifikacja TG.12 godz. 9.00 sala 100 internat ZSE
Kwalifikacja T.15 godz. 13.00 sala 100 internat ZSE
14 STYCZNIA 2020 wtorek
Kwalifikacja A.27 godz. 9.00 sala 101
Kwalifikacja T.06 godz. 12.00 sala 34
17 STYCZNIA 2020 piątek
Kwalifikacja A.26 godz. 8.00 sala 101
Kwalifikacja A.36 godz. 9.00 sala 201

Zdającym przypominamy o obowiązku odbioru indywidualnych harmonogramów zdawania egzaminu. Harmonogramy można odbierać w sekretariacie szkoły.
Na egzamin należy się stawić z harmonogramem oraz dowodem osobistym.

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.